Azbest

Legislatíva

Práca s azbestom, ako vysoko karcinogénnym materiálom podlieha hygienickému dozoru, čiže každá manipulácia s azbestovým materiálom (demontáž azbestovocementovej krytiny, búranie dupronitových priečok, rekonštrukcia vzduchotechnniky a pod.) musí byť posúdená príslušným orgánom na ochranu zdravia v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z nasledujúcich predpisov:

  • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • NARIADENIE VLÁDY SR č.253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci
  • NARIADENIE VLÁDY SR č.356/2006 Z.z. zo dňa 16. januára 2006 o ochrane zdravia pri práci s azbestom,
  • Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov