Azbest

Azbest - škodlivosť a základné informácie

Škodlivosť azbestu je už verejnosti pomerne známa, ale málokto u nás vie, čím je vlastne azbest nebezpečný. Je dokázané, že azbest svojimi voľne poletujúcimi respirabilnými vláknami mikroskopických rozmerov môže pri vdychovaní spôsobiť pľúcnu fibrózu - azbestózu, rakovinu pľúc, mezoteliómy pohrudnice a pobrušnice a zmeny pohrudnice. Azbest je tiež schopný značne zosilniť účinok iných faktorov podporujúcich vznik nádorov. Tiež je preukázané spolupôsobenie azbestu s cigaretovým dymom.

Je potrebné si uvedomiť, že dochádza k uvoľňovaniu vlákien nepatrných rozmerov, dĺžky od 5 µm do 100 µm a hrúbky do 3 µm, ktoré sú viditeľné iba pod mikroskopom, čiže ich prítomnosť v ovzduší si vôbec neuvedomujeme. U každého azbestového výrobku vo väčšej alebo menšej miere dochádza vplyvom pôsobenia prostredia k uvoľňovaniu vlákien mikroskopických rozmerov. Práve tieto voľne poletujúce respirabilné vlákna sú zdrojom ochorení spôsobených azbestom.

Výskyt

Azbest mal v minulosti uplatnenie v mnohých odvetviach priemyslu. Medzi najznámejšie výrobky patria brzdové doštičky, akumulačné kachle, šnúry, izolačné dosky a pod. Avšak najviac azbestu sa spotrebovalo v stavebníctve na výrobu stavebných materiálov. Vo vnútorných priestoroch sa azbest s obľubou používal ako predchodca sadrokartónu na rôzne obklady, priečky, podhľady , vnútorné alebo vonkajšie obklady montovaných stavieb (napr. mäkké azbestovocementové dosky Dupronit, Ezalit), ďalej ako protipožiarny nástrek na železobetónové konštrukcie (napr. Porfix, Limpet), a tiež vo veľkom ako strešná krytina (Eternit).

Únik

Z týchto materiálov sa vplyvom otrasov, poškodenia povrchu, zvetrávania a pod. neustále uvoľňujú do ovzdušia azbestové vlákna. Avšak k najväčšiemu úniku vlákien do ovzdušia a tým aj k najväčšiemu ohrozeniu zdravia ľudí dochádza pri akejkoľvek manipulácii s týmito materiálmi alebo pri ich narušení (búracie práce, rekonštrukcie, atď). V takýchto prípadoch môže lietať aj niekoľko desiatok tisíc respirabilných vlákien v jednom m3 vzduchu. Tu pracujú a toto dýchajú pracovníci, ktorí sa na týchto prácach podieľajú a po nich ďalší užívatelia týchto priestorov. Preto, ak sa nezamedzí úniku vlákien do okolitého prostredia a nedôjde k odbornému vyčisteniu týchto kontaminovaných priestorov, zostáva stav ovzdušia z hľadiska prítomnosti karcinogénnych azbestových vlákien v týchto objektoch po dlhé roky horší ako pred rekonštrukciou.

Likvidácia a odstránenie

V súčasnosti často vykonávajú túto činnosť firmy, ktoré nemajú odbornú spôsobilosť a ani nie sú schopné odovzdať priestory po sanácii v stave vhodnom k ďalšiemu zdravotne nezávadnému užívaniu, to znamená s dokladom o kontrolnom meraní, s výsledkom - v týchto priestoroch v ovzduší nie sú prítomné karcinogénne azbestové respirabilné vlákna.

Od akých faktorov závisí uvoľňovanie vlákien?

 • Typ materiálu s obsahom azbestu
 • Stav materiálu s obsahom azbestu
 • Umiestnenie materiálu s obsahom azbestu v stavbe
 • Vzduchotechnické faktory

Kedy dochádza k najväčšiemu úniku vlákien?

 • Pri stavebnej činnosti - neodborné búranie, demontáže, vŕtanie
 • Pri údržbárskych prácach
 • Pri zvýšenom prúdení vzduchu
 • Pri poškodení materiálu s obsahom azbestu

Od čoho závisí škodlivosť materiálu s obsahom azbestu?

 • Druh azbestu použitý v danom materiále
 • Množstvo azbestových respirabilných vlákien v ovzduší
 • Dĺžka pobytu v kontaminovanom prostredí