Azbest

Azbest a likvidácia azbestu

Spoločnosť A.A. Service, spol. s r.o., vznikla v roku 2001. Od svojho vzniku sa zaoberá problematikou odstraňovania materiálov, ktoré obsahujú azbest a iných minerálnych vlákien. Likvidácia a sanácia materiálov s obsahom azbestu je vykonávané technológiou, ktorá je v súlade s predpismi platnými v SR a vyhovuje predpisom platným v EÚ. Technológia odstraňovania materiálov s obsahom azbestu bola schválená Rozhodnutím úradu verejného zdravotníctva SR, č. OOZP-3898/2006-Kr. Technologické a odborné vybavenie spoločnosti je na vysokej úrovni, o čom svedčia aj výsledky meraní na prítomnosť respirabilných azbestových vlákien v ovzduší, vykonaných počas a po každom zrealizovanom projekte. Na zapúzdrenie alebo odstránenie azbestu používame výrobky americkej spoločnosti Fiberlock Technologies, Inc., USA. Tieto výrobky sú na zozname doporučených výrobkov na sanáciu materiálov, ktoré obsahujú azbest registrovaných EPA (U.S. Environmental Protection Agency). Naša spoločnosť úspešne zrealizovala viac ako 200 projektov likvidácie materiálov s obsahom azbestu v rámci celej SR. Medzi našich najvýznamnejších klientov patria spoločnosti: U. S. Steel Košice, s.r.o., Mondi business paper SCP, a.s., Bekaert Hlohovec, a.s., Slovenské elektrárne, a.s. (ENEL) a mnoho ďalších.

Ponúkame kompletné služby v oblasti prác likvidácie materiálov obsahujúcich azbest

 • návrh najefektívnejšieho riešenia likvidácie azbestového nebezpečenstva
 • príprava plánu práce a predloženie príslušnému REGIONÁLNEMU ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
 • likvidácia a odstraňovanie materiálov, ktoré obsahujú azbest alebo ich úprava s možnosťou ponechania na pôvodnom mieste za dodržania najprísnejších bezpečnostných opatrení
 • vyčistenie priestoru kontrolovaného pásma od azbestových respirabilných vlákien na hodnotu vyhovujúcu normám platným v SR
 • stabilizácia odpadu pred uložením na skládku v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • uloženie odpadu na predpísanú skládku
 • vystavenie príslušných potvrdení o úspešnosti vykonaných prác

Ponúkame

 • demontáž a likvidácia azbestovocementových materiálov (krytina, priečky, podhľady, izolačné dosky a pod.)
 • odstraňovanie alebo úprava protipožiarnych nástrekov vyrobených z materiálov obsahujúcich anorganické vlákna vo vnútri objektov
 • odstraňovanie a likvidácia izolačných rohoží vyrobených z materiálov obsahujúcich anorganické vlákna vo vnútri objektov
 • demontáž alebo úprava azbestovocementových dosiek použitých vo vonkajších plášťoch budov
 • sanácia kontaminovaných priestorov a ovzdušia po prácach s vláknitými materiálmi (skončená výroba, sklady, znečistené priestory po neodbornej sanácii)
 • sanácia kontaminovanej pôdy